PDK logo
Foto: Pressebilde fra PDKs hjemmeside

Partiet De Kristne er et semi-liberalistisk, kristent parti som skyter fart om dagen, og har oppslutning blant både kristne og ikke-kristne. Nedenfor listes noen interessante forslag og standpunkter fra deres partiprogram.

 • Stenge alle moskeer hvor det blir fremmet lære om vold og terror
 • Forby direkte eller indirekte utenlandsk finansiering av moskeer i Norge
 • Avvikle direkte statlig økonomisk støtte til alle trossamfunn, inkludert Den Norske Kirke, og skille stat og kirke.
 • Ytringsfriheten skal bare begrenses av hensynet til personvernet, kildevernet og hensynet til rikets sikkerhet.
 • Ha mer synlig politi i gatene – og øke bruk av sivilt personell til administrative
  oppgaver for å frigi fagpolitiet til operativ tjeneste.
 • Styrke forsvaret i Norge, blant annet ved å etablere en ny brigade i Sør-Norge, og innfri NATOs krav om at minst 2 % av BNP brukes på forsvar.
 • Etablere et utvalg som kan tenke nytt om samhandling mellom politi og militæret om terrorberedskap. «Behov for bistand til politiet fra militære styrker må ikke hindres ut fra historiske betraktninger, men vurderes ut fra perspektivet om operativt behov.»
 • Ha strengere straffer når det gjelder seksuelle lovbrudd mot barn, voldtekt og sedelighetsforbrytelser
 • Heve maksimumsstraffen for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap til 50 år [i praksis nesten livstid]
 • Avvikle ordningen med «strafferabatt» ved flere lovbrudd
 • Avvise alle forsøk på å utvikle parallelle lovverk og religiøse domstoler i Norge
 • Kreve full åpenhet om medlemskap i losjer og ordner som kan medføre inhabilitet i en rettssak
 • Betrakte tvangsekteskap, ekteskap med mindreårige og kjønnslemlestelse som seksuelle overgrep, som skal straffes som sådan
 • Frata flyktninger som har vært i andre trygge land retten til asyl, prioritere flyktninger som er kristne eller støtter vestlige verdier som ytringsfrihet, stanse den store migransjonsbølgen til Europa og prioritere hjelp i nærområdene, og heve terskelen for oppnåelse av statsborgerskap.
 • Subsidiært avvikle og selge NRK
 • Gi leger reservasjonsrett mot abort
 • Tilrettelegge for, og om informere om, retten til hjemmeundervisning og etablering av sivile skoler. «Dette vil bl.a. styrke foreldreretten og foreldreansvaret i en tid der staten tar over mer og mer av oppdrageransvaret for barna våre.»
 • Erstatte offentlig finansiering av barnehager og kontantstøtte med en ordning hvor pengene følger familien. «De Kristne har det grunnleggende syn at små barn trenger å tilbringe mest mulig tid med sine foreldre når de er små. Vi mener det er uheldig at barnehage i vårt samfunn er blitt normen snarere enn unntaket, og vil arbeide for at flest mulig kan være hjemme og ta seg av sine egne barn de første leveårene. Det er etter vår mening et risikabelt eksperiment å institusjonalisere en hel generasjon fra de er helt små.»
 • «Partiet De Kristne er positiv til at sykehus og andre leverandører av helse og omsorg kan eies og driftes av private selskap eller ideelle organisasjoner.»
 • Etablere en nasjonal ankeinstans for barnevernsofre. «Alle akuttomsorgsovertagelser innen barnevernet skal skje ved en dommerbeslutning. Dommeres dobbeltrolle som både rådgiver i barnevernet og ekspert i nemnda skal ikke tillates. . . . Der sterke hensyn taler for å sette barn under andres omsorg, bør barnevernet først lete etter omsorgpersoner i barnets nære krets, for eksempel besteforeldre, tanter og onkler eller venner av familien. . . . Det bør ikke være rom for at  enkeltmennesker i Barnevernet alene kan splitte en familie på bakgrunn av egne vurderinger.»
 • Forske mer på bruk av thorium som energikilde
 • Forenkle skattereglene, og senke skattenivåene i og med at det offentlige apparatet skal være så lite og smidig som mulig.
 • Gradvis fjerne eiendomsskatt og formuesskatt, og unngå progressiv inntektsskatt.
 • Innføre forhåndsgodkjenning av bedrifter, slik at eksperter kan komme til Norge, starte arbeidet og ordne søknad om arbeidsinnvandring i etterkant
 • Støtte Israel, stanse alle pengeoverføringer til terrorgrupper og organisasjoner preget av korrupsjon og manglende åpenhet, kreve at de andre partene i Midtøsten stanser all terror, tar ansvar for palestinske flyktninger i egne land og erkjenner Israels rett til å eksistere i fred og trygghet.
 • «Forbrytere som er dømt til psykiatrisk helsevern i stedet for fengsel, slipper normalt ut igjen når de ikke lenger regnes som en fare for samfunnet. Partiet De Kristne vil ansvarliggjøre de som gjør den faglige vurderingen av slike pasienter. Hvis pasientene begår nye overgrep etter løslatelse, må dette få konsekvenser for de psykiatriske eksperter som vurderte personen.»
 • Innføre folkeavstemninger når det gjelder avgjørende veivalg for nasjonen.
 • Bekjempe avvikling av kontanter som betalingsmiddel i samfunnet.
 • Bygge ned den statlige u-hjelpen, men styrke privat sektor på området gjennom skattelette for frivillige gaver. PDK vil flytte fokus fra bistand og bistandsbudsjettet til investeringer og økonomisk partnerskap.
 • Legge press på land der tros- og ytringsfriheten er truet
 • Være tydelige på egne verdier i møte med representanter fra andre land og kulturer
 • «PDK ønsker at det skal være mulig for alle å skaffe seg egen bolig uten å måtte binde opp to fulle inntekter i flere tiår. Det må bli enklere og billigere å bygge egen bolig. Plan- og bygningsloven må forenkles, og behandlingstid og kostnader i offentlig byggesektor reduseres.»

Om politisk Islam

«Den friheten som lenge har kjennetegnet det norske samfunnet er ikke vunnet én gang for alle, og kan ikke tas for gitt. De må stadig forsvares og kjempes for. Det er få ting som utfordrer den vestlige forståelsen av frihet så mye som politisk islam og framveksten av islamisme i vårt land og i vår verdensdel. Det har vist seg vanskelig å diskutere, kritisere og utfordre innhold og praksis i denne ideologien uten å bli møtt med vold og trusler om vold. I et fritt og demokratisk samfunn må det være høyde for å uttrykke både skepsis og kritikk av andres tro og verdier uten å skremmes til taushet. Islamisme truer også trosfriheten, da det er et uttalt forbud i Islam mot å forlate troen eller konvertere til en annen religion.

Framveksten av islamistiske miljøer i Norge har også økt terrorfaren, da enkelte muslimske talsmenn åpent har hyllet islamsk terrorisme og fremmet trusler mot norske borgere. Partiet De Kristne mener det er nødvendig å adressere disse utfordringene for å bevare Norge som et land mennesker kan flykte til, og ikke må flykte fra.»

Gode prioriteringer

På partiets Facebook-side ser man stadig vekk gode kommentarer om saker som virkelig betyr noe, uansett om det er politisk korrekt eller ikke.

PDK kaller (helt korrekt) APs forslag om bøter for nett-meldinger de ikke liker for en sovjetlov:

Elin Ørjasæter har helt rett. Vi har fått en sovjetlov som i stigende grad oppleves som en politisk lov. Det står en…

Gepostet von Partiet De Kristne am Donnerstag, 27. Juni 2019

 

«Statsråd Ropstad vil ha tiltaksplan mot «islamofobi». Dette er en diffus politisk terminologi hvis intensjon er å hindre en nødvendig ideologikritikk. Dette utspillet fra KrF i regjering er ikke demokratibyggende. Å bruke en medisinsk terminologi for irrasjonell frykt mot meningsmotstandere gjenkjenner vi fra totalitære stater og regimer vi ikke ønsker å sammenligne Norge med.»:

Statsråd Ropstad vil ha tiltaksplan mot «islamofobi». Dette er en diffus politisk terminologi hvis intensjon er å hindre…

Gepostet von Partiet De Kristne am Montag, 12. August 2019

 

PDK minner om at Iran er en eksponent for global terrorisme:

Det iranske sjia regimet er eksponent for global terror. Sunni islamistisk terror truer stadig både østlig og vestlig…

Gepostet von Partiet De Kristne am Samstag, 29. Juni 2019

 

PDK informerer om saken i Bangladesh hvor en jente ble brent levende fordi hun ville fortelle om rektorens seksuelle overgrep:

Erna Solbergs lyst på en plass i FNs Sikkerhetsråd har en for høy pris. Norges avstemning i FN for å tekkes…

Gepostet von Partiet De Kristne am Sonntag, 28. Juli 2019

 

En PDK-kandidat kommer med stadig treffende kritikk mot Barnevernet og nettmobbere:

Nettroll tar liv

Gepostet von Rune Fardal am Sonntag, 2. Juni 2019

 

Kilde: Dekristne.no

ektenyheter