Foto: Illustrasjonsfoto.

Rapporten om «Utvikling og utbredelse av norskfiendtlighet og anti-vestlige holdninger» har aldri blitt skrevet, men et slikt tema kunne vært et utgangspunkt for en rapport.

Her har vi en satirisk fremstilling av hvilke punkter en rapport som omhandlet venstreekstrimisme kunne tatt for seg.

Om du vil ha deg en god latter kan du lese hele rapporten «Høyreekstremisme i Norge Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» her.

Utvikling og utbredelse av norskfiendtlighet og anti-vestlige holdninger

Kapittel 1
Introduksjon til rapporten
Oppdrag, problemstilling og avgrensing av prosjektet 11
Sentrale begreper 14
Datagrunnlag og metodeopplegg 18

Dilemmaer i forskningsetikk og personvern 19

Kapittel 2
Utvikling og utbredelse av norskfiendtlighet i Norge
Torulf Magnesson og Bernt Agnessen 27
De viktigste utviklingstrekk og endringer 29
Ikke lenger kun radikale kommunister 30
Fra radikal marxist til professor? 31
Blir negative holdninger til vestlig sivilisasjon fremmet på universitetene? 32
Repetere Partilinjen – Mangfold er Vår Styrke og alle som er uenig er rasister 34
Benektelse av å være i et ekkokammer 34
«Den Hvite Mann» som ny hovedfiende 35
Norskfiendtlighet og kommunisme 37
Norskfiendtlighetens utbredelse i Norge på 1970- og 80-tallet 37
Anti-vestlige holdninger på Østlandet 41
Miljø, som tror at kun hvite er rasister, i Kristiansand 49
Sos-Rasisme og Tjen Folket 61
Tjen Folket bak Sos-Rasisme  68
Anti-Rasistisk Senter benekter kobling til Tjen Folket  68
Kan ikke endelig bekrefte at Antirasistisk Senter er kommunister 70
Er Anti-Rasistisk Senter også kuppet av Tjen folket? (sannsynligvis ikke, men fortsetter spekulasjonene for å styrke assosiasjonen) 73
Intern kontroll 76
Medlemmene 77
Aktiviteter 81
Kjønn og kvinnesyn – forenklet verdensbilde om at alle forskjeller mellom menn og kvinner skyldes diskriminering 85
Manglende forståelse for en kompleks og sammensatt verden og at forskjeller også kan komme av andre faktorer 86
Skaper en økning i norskfiendtlige holdninger en endring i trusselbildet og voldspotensialet blant venstreorienterte? 87
Eksempler på norskfiendtlig og villedende retorikk og holdninger i norsk politikk 89
Norsk kultur finnes ikke – all utvikling kommer utenifra 89
Utenlandske kulturer finnes og er bedre enn den norske 89
Norsk kultur er undertrykkende og preget av rasisme 89
Norsk kultur og nordmenn finnes så lenge det er i en negativ kontekst 90
Nordmenn har undertrykt Samer 90
Nordmenn finnes ikke 90
Organisasjoner for innvandring, befolkningsutbytte og islamisering 91
Tjen Folket og Antirasistisk Senter 92
Partiet Rødt 93
Venstre 94
Islamsk Råd 95
Organisasjoner for innvandring, befolkningsutbytte og islamisering, men som fremstiller seg som politisk uavhengige 95
Leger Uten Grenser 96
Sos-Rasisme 97
NOAS 98
Ingen direkte kobling mellom voldsutøvelse og Filter Nyheter 97 (ved å skrive «ingen dirkete kobling» indikerer vi at det er en indirekte)
Sosialistisk Venstreparti 101 (vi skriver at SV ikke er voldelig og slik sett har vi vårt på det tørre. Samtidig som vi skaper assosiasjon til vold)
Venstreradikale og norskfiendtlige politiske partier 105
Profetens Ummah, Islam.net og andre borgerverngrupper 108

Kapittel  3
Fra gata til data? Ytre venstres ønske om sensur på internett og sosiale medier
Innledning 147
Ytre venstres nettaktivisme fra 1990-tallet til i dag 149
Enheter, data og forskningsmetode 154
Politisk korrektes aktivitet på internett og sensur av sosiale medier: Et oversiktsbilde 155
Arbeid for sensur i navn av «kamp mot hat» 156
Unngår å kategorisere noe som helst som venstresiden sier som hat 157
Lage nett-filter for å fjerne materiale beskyttet av opphavsretten 157
Deretter bruke dette filteret for å stoppe ytringer kategorisert som hat 158
Det Norske Arbeiderparti (DNA) sprer narrativet om ytringsansvar i stedet for ytringsfrihet 162
Rasismeparagrafen erstattet blasfemiparagrafen 163
Faktisk.no – påberoper seg Sannheten 165
Faktisk.no – posisjoneres for i fremtiden kunne bestemme hva som skal defineres som hat og dermed sensureres 166
Høyre, SV, Vestre, AP, KrF med flere – stempler folk som rasister og høyreekstreme 169
Antifa og Tjen Folket – truer folk som er blitt stemplet som rasister og høyreekstreme 170
Folk som er blitt stemplet som rasister og høyreekstreme har vanskelighet med å få jobb og blir truet med vold 171
Effektiv metode for å hindre opposisjonelle fra å utrykke seg 171
Oppsummering av sentrale funn og betydningen av ytre venstres arbeid for sensur av internett 172

Kapittel 4
Innledning 179
Hva er konspirasjonsteorier? Forenklet tankegang: alle problemene i verden skyldes hvite eller rasisme 180
Definisjoner 180
Form og struktur 182
Mistillit, anomi og ressentiment 184
Konspirasjonssnakk 185
Stereotypier, kun hvite er rasister, FrPere har lav utdannelse 187
Hva gjør konspirasjonsteorier? 188
Kilder, metode og analyse  190
Forskningsetikk og metode 191
Presentasjon av kildene  193
Tematikk og påstander 199
Muslimene 199
Eliten 209
Arbeiderpartiet 211
Mediene er utvilsomt objektive 215
Flyktninger 217
Nazistene mente jødene var roten til alt ondt. Venstresiden er uenig og mener det hvite som er roten til alt ondt. 218
Homofile 221
Konspirasjonsteori om høyreekstremisme: det finnes ingen legitim protest mot innvandring. Alle er høyreekstreme 223
Konspirasjonssnakkets betydning. Man begynner å tro at all kritikk mot innvandring er ondskap. 223
Radikalisering? Om all protest mot innvandring er rasisme og ondskap er det da greit å slå? 226
Fellestrekk og gjensidig bekreftelse 227
Vi på venstresiden er ikke i et ekkokammer. Det er høyresiden som er det. Det er vi alle enige om. 228
Fra meningsfellesskap til handlingsfellesskap? 229
Fra tillært forakt mot det vestlige til ønske om åpne grenser 229
Kan stempling av mennesker som rasister være voldsfremmende? 230

Kapittel  5
Politiets virkemidler og rolle i forebygging av venstreekstremisme
Bernt I. Ivarsen 235
Nyere norsk forskning om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 236
Handlingsplaner og opprettelse av radikaliseringskontaktene i politiet 237
Etterretning, fenomen- og lokalkunnskap  239
Endret målgruppe  242
Forebyggende samtaler 244
Forebyggende samtaler som politirespons på hatefulle ytringer og trusler 252
Dialog i forbindelse med motstand mot asylmottak 253
Forvaltningsmessige og strafferettslige virkemidler 254
Hvordan finne flere måter å forby ytringer vi ikke liker 255
Håndtering og forebygging av hatkriminalitet og hatefulle ytringer 260
Psykiatri, rus, kriminalitet og lone actors 263
Forebygging og sensur på internett 268
Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid  271
LITTERATURLISTE 279

ektenyheter