Foto: Skjermdump av Høyreekstremisme i Norge, Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier

Ifølge en rapport skrevet av Politihøgskolen ved navn «Høyreekstremisme i Norge – Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» som kom ut nylig har vår nettside Ekte Nyheter blitt nevnt ved flere anledninger. Rapporten fokuserer på høyreekstrem problematikk i Norge. Ikke politisk ekstremisme, men høyreekstremisme.

Rapporten nevner oss slik:

Etnonasjonalister, eksemplifisert ved løse bevegelser som Identitærbevegelsen, Alt-Right, Scandza forum, nettsider som Ekte Nyheter og Etnonasjonalister, eksemplifisert ved løse bevegelser som Identitærbevegelsen, Alt-Right, Scandza forum, nettsider som Ekte Nyheter og Maalmannen, og partier som Hvit Valgallianse og Alliansen., og partier som Hvit Valgallianse og Alliansen.” (s. 28)

Ekte Nyheter har snakket med Generation Identitet (GI) via TankeKrim-podcasten ved flere anledninger. I tillegg stemmer det at vi har hatt Martin Sellner som gjest i en konferanse med temaet Den Nye Politiske Virkeligheten.

Vårt standpunkt er godt beskrevet her hvor det står:

«Vi ønsker en langvarig åpen debatt om spørsmålet om nordmenns og europeeres identitet i det 21. århundre. Det etablerte spekteret av holdninger til dette spørsmålet er nå begrenset til ulike tolkninger av multikulturalisme. Vi ønsker derimot en verden av mangfold, folk og kulturer. Norsk identitet og norske verdier må forankres som en felles konsensus og grunnleggende rett i vårt samfunn

Vi er vel derfor identitære, men er vi ekstreme av den grunn?

På side 14 og utover i rapporten definerer Politihøgskolen hva de mener er høyreekstremisme.

De skriver «ikke uproblematisk å skille hva som er ekstremisme fra det som er radikalt, ytterliggående eller avvikende fra mainstream, men ikke nødvendigvis ekstremistisk. Det er vanlig å knytte ekstremismebegrepet til en vilje til å bruke vold som virkemiddel for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Ekstremisme blir dermed i stor grad overlappende med terrorisme, men det kan omfatte et videre spekter av voldelige fenomener og virkemidler enn terrorisme, for eksempel demonstrasjonsvold, skadeverk, sabotasje eller deltakelse i borgerkrig. »

For at politiet skal skrive rapport om ekstremisme, og da nevner vår side tre ganger iløpet av rapporten, må det da være slik å forstå at de oppfatter oss som «ekstreme» og at vi da er en trussel for det norske samfunn, fordi vi våger å forsvare norsk identitet. En problemstilling som også gnages om i det øvrige medier konstant. «Hva er egentlig norsk?» er en problemstilling det stadig skrives om i de større avisene uten at det blir kalt ekstremt av den grunn.

Vi har aldri forfektet vold, og vi vil ikke la oss stigmatisere på denne måten, uten å si klart ifra at Ekte Nyheter mener bare at det er noe som er norsk, som er verdt å bevare, og at denne identiteten også dreier seg om etnisitet.

Politihøgskole rapporten vanner ut begrepet med «ekstremisme-begrepet blir også ofte knyttet til politiske ideologier og bevegelser som avviser samfunnets kjerneverdier og prinsipper om demokrati eller universelle menneskerettigheter – selv om man ikke direkte går inn for bruk av vold

Paradokset her er at de vil kalle oss ekstreme når vi bruker våre menneskerettigheter som ytringsfrihet (Artikkel 19).

Videre nevner de oss på følgende måte:

«Noen av de som deltok i Vigrid på 2000-tallet, er i dag sentrale i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), identitærbevegelsen eller i «alternative» nyhetsmedier som Frie Ord og Ekte Nyheter.» (s67)

Det stemmer at en person som var Vigrid som ung har bidratt til Ekte Nyheter. Det er også gjort tydelig gang på gang at denne personen har tatt avstand fra sin fortid, blant annet i et intervju i Document.no 7 mai 2018. Det ser ut til at vi som nasjon ikke lenger skal tilgi ungdommelig indiskresjon og dumme avgjørelser. Vedkommende har ved flere anledninger i diverse presse forklart hvorfor han var medlem og hvorfor han meldte seg ut for mange år siden. Generasjon Identitet i Storbritannia og Irland har også kommentert dette i en bloggpost.

Generation Identitet er slik redaksjonen oppfatter det, ment å være et sunt alternativ for unge mennesker som ønsker å ivareta nasjonal identitet og selvbestemmelse uten å gå til ekstreme virkemidler. Skal det virkelig kalles ekstremt å ønske at en nasjons fremtid og identitet skal kunne bevares og stille spørsmål til innvandringspolitikkens endemål?

Rapporten nevner oss en tredje gang:

«Den nettbaserte nyhetstjenesten Ekte Nyheter (www.ektenyheter.no) er en annen representant for identitær-bevegelsens ideer i Norge. Denne nettsiden inneholder mye identitær-stoff, og begrepet «identitær» eller «identitetsbevegelsen» brukes i stor utstrekning. Der andre identitær-inspirerte grupper toner ned tilknytningen, framstår Ekte Nyheter som et tydelig talsrør for identitetsbevegelsen. Det var også Ekte Nyheter som sto bak invitasjonen av lederen av Identitäre Bewegung Österreich, Martin Sellner, på et arrangementet i Oslo 27. mai 2017, hvor noe av målsetningen syntes å ha vært å få fart på den identitære bevegelsen i Norge

Som sagt tidligere og skrevet klart i Ekte Nyheter mener vi at det er noe som heter norsk identitet og at denne identiteten også er knyttet til etnisitet. Dette bør ikke erklæres ekstremt, men sees på som et helt rasjonelt ståsted som bør kunne aksepteres innenfor normal debatt. Å bli nevnt tre ganger i en politihøgskole rapport som såkalt «høyreekstreme» ser vi på som en alvorlig anklage og vi har IKKE blitt kontaktet av dem for å kommentere om vårt ståsted.

Det har bare blitt antatt at vi, ved deres utvannede «ekstrem» begrep, derfor er ekstreme. Dette er et offisielt dokument som har besudlet vårt varemerke. Vi bruker vår ytringsfrihet, som skal være en menneskerett til å stille spørsmål til saker som opptar oss. Når dette skal erklæres ekstremt setter det dårlig presedens for fremtiden.

ektenyheter