Hjem Idioti FORNUFTIG innvandringspolitikk takk!  «Streng» skremmer bort føleri-velgerne og er uansett løgn.

FORNUFTIG innvandringspolitikk takk!  «Streng» skremmer bort føleri-velgerne og er uansett løgn.

476

De tre største Norske partiene har i årevis – for to av dem når de tror de tjener på det – frontet seg selv som «Strenge» i innvandringspolitikken. Kombinert med «Rettferdig», alternativt «Ansvarlig», men i hvert fall «Streng».

 

Samtidig har innvandrings-realiteten vært over 1,7 millioner (1.739.058) som selv har innvandret mellom 1967 og 2016, hvorav 1.330.977 var utenlandske statsborgere og 408.081 hadde Norsk statsborgerskap (på innvandringstidspunktet).

Netto-innvandring, altså ‘Innflyttinger’ fratrukket ‘Utflyttinger’ er i samme periode 750 tusen (751.383).
Det vil si, det er for kun utenlandske statsborgeres nettoinnvandring. Trekkes også Norske statsborgere som flyttet ut ifra (-55.064), får man 694.779 som er det eneste netto-tallet Statistisk Sentralbyrå velger å oppgi i sin tabell (summering av rubrikken ‘Nettoinnflytting i alt’).

Tallene ovenfor er hentet fra SSB’s nettside; her i Tabell 2 og her i tallene bak grafen ‘Nettoinnvandring’ som kan lastes ned fra meny-ikonet over tabellen.

Merk: SSB bruker i Tabell 2 begrepet «Innflyttinger» mens i bakgrunnstallene for grafen bruker de begrepet «Innvandring».

 

Flere tall og grafer:

Faksimile

Noen av SSB’s sider (bl.a. denne ‘Faktaside’) datert pr. 2017 oppgir ‘Innvandrere i Norge’ til 724.987 og ‘Norskfødte med innvandrerforeldre’ (begge(!) til 158.764 personer, til sammen 883.751.
(Merk: Årsperiode eller metode for utregningen er ikke oppgitt)

 

For perioden 1998-2015:

Illustrasjon i SSB publikasjon

 

Hva med de siste 10-15 år?

For de siste 10 år som er funnet spesifisert hos SSB (2007-2016), har laveste årlige totale innvandring vært 62 tusen.
Det er størrelsesorden Kristiansand by ..i året! Høyeste årlige.. 80 tusen!
(Dvs. 61.774 i 2007, høyeste 79.498 i 2011 og et årlig snitt på 70.574.)

Fratrukket utvandring er laveste årlig nettoinnvandring totalt (både personer med Norsk og utenlandsk statsborgerskap) i samme periode; 26.076 personer i 2016, høyeste er 47.343 i 2012 og et årlig snitt på 39.246 som er i størrelsesorden Lørenskog kommune (38.670) ..i året.

Men ettersom Norske statsborgere har netto UT-vandring i perioden, er nettoinnvandring regnet for kun utenlandske statsborgere enda HØYERE enn det SSB synliggjør i sine tabeller og grafer, med et årlig snitt på 40 tusen!
(dvs. fra 27.778 i 2016 til 48.714 i 2012 og årlig snitt på 40.231)

Nettoinnvandring til Norge, ca 1911-2011 (Utsnitt av Figur 1 fra SSB-side)
Faksimile
Nettoinnvandring til Norge, 1967-2011 (Figur 2 fra SSB-side)
Faksimile

 

«Streng» er en MENINGSLØS beskrivelse av Norsk innvandringspolitikk!

For et land med kanskje 4 millioner ikke-innvandrerbefolkning, er 60–80.000 årlig innvandring aldeles MOTSATT av «streng» – innvandringspolitikk. Også ved årlig nettoinnvandringen av utlendinger på 40 tusen ..og lenge før det!

Faktisk er dette en politikk for – i et historisk tidsperspektiv – rask utskiftning av hele folkeslag!
(Iflg. SSB hadde Norge ca 3,8 millioner innbyggere da «Den nye innvandringen» – Professor Grete Brochmann’s formulering på Norgeshistorie.no – startet på slutten av 1960-tallet)

Faksimile

 

 

Våre egne politikere dømmer Nordmenn – og andre Europeere – til samme skjebne som «Indianerne»!

..og «Aboriginene» og Jødene (til 1948) og «Palestinerne» og…

Som omtalt av Resett:

..Skjult i Holmøy (forsker i SSB) -rapporten: Etniske nordmenn under 50 % i 2100..

Og det er attpåtil oppgitt beregnet utifra SSB’s såkalte «Hovedalternativ» eller «Mellomalternativ» for estimert innvandringsmengde ..som de siste tiår mer eller mindre konstant har vist seg å være alt for lavt!

For eksempel estimerte SSB i 1991, iflg. rapporten ‘Tallet på innvandrere og deres etterkommere fram mot år 2050’ side 17, en årlig nettoinnvandring på 12.000 personer som sitt HØY-alternativ(!):

Utsnitt fra SSB rapport

Realiteten siden da (1988-2016) er iflg. tidligere nevnte Tabell 2, en gjennomsnittlig netto INN-flytting bare av ‘Utenlandske statsborgere’ på 22.046 personer årlig.

Utsnitt av Tabell 2 fra SSB

 

Altså nesten dobbelt så mange som SSB’s «Høy»-alternativ(!) fra 1991-rapporten!
(hvor mange innvandrere har forresten fått Norsk statsborgerskap i perioden?)

 

 

Koloniseringen av Europa – raskere enn koloniseringen av Amerika!

Det er uklart hvor stor befolkningen på det Amerikanske kontinent (eller ulike deler av det) var da Colombus kom dit.
Men tilgjengelige anslag er at «Indianerne» ble mindretall på eget kontinent etter ca 175-275 år med innvandring. I tilfelle går dagens kolonisering og befolknings-utskiftning av Norge og mange andre Europeiske land, ENDA RASKERE!!

***

 

Addendum

1) Befolkingsutviklingen på det Amerikanske kontinent etter koloniseringen startet

Graf, slide 60 for Nord-Amerika og estimerer tidspunkt for når de etniske Amerikanerne ble mindretall på eget land til ca 175 år etter at koloniseringen begynte ca år 1600:
(Kilde: Historical Statistics of the United States (Washington,DC: Government Printing Office,1976),8,1168;Russell Thornton, American Indian Holocaust and Survival (Norman:University of Oklahoma Press,1987),32.)

Faksimile

Graf, slide 61 for hele Nord- Sør- og Mellom-Amerika (Americas), og da startet jo koloniseringen ca 100 år tidligere og tidspunkt for mindretall for hele Americas sett under ett, er estimert til ca 275 år senere:
(Kilde: Colin McEvedy and Richard Jones,Atlas of World Population History (New York:Penguin,1978),280.)

Faksimile

Koloniseringen av USA, befolkningsutvikling iflg. Wikipedia:

Utsnitt fra Wikipedia artikkel

Prof. Linda A. Newson, Kings College London viser i ‘The Demographic Collapse of Native Peoples of the Americas, 1492–1650′ side 251, til 4 ulike estimater (fra Steward, Rosenblat, Dobyns og Denevan):

Tabell i Newson’s artikkel

En WikiPedia artikkel viser til 3: (Ubelaker, Thornton og Dobyns) og bloggen ‘Freedom For All Seasons‘ lister hele 13 utførte estimater av Nord-Amerikansk befolkning ved Colombus’ ankomst:

Tabell fra blog, FreedomForAllSeasons

 

2) Uærlig å fokusere kun på NETTO-innvandring

Selv om nettoinnvandring er en viktig faktor – sikkert den viktigste hvis den blir regnet redelig – må et mottagerland og dets eksisterende innbyggere bruke mer eller mindre ressurser på alle innvandrere. Selv arbeidsinnvandrere som går rett i jobb eller Norske statsborgere som returnerer fra opphold i annet land.

Dvs. både direkte kostnader (f.eks. de nødvendige kontorlokaler og andre fasiliteter) og arbeidsmessig (som også skal betales), for ulike kombinasjoner av alt fra årsverk for tolker, språkopplæring, byråkrati rundt oppholdstillatelser, registrere/ endre/ utstede skattekort og andre nødvendige personlige papirer, adresse-endring, osv. osv.

Altså må kapasiteten for å håndtere alt dette – og som ellers kunne vært brukt på andre oppgaver og behov hos eget folk – være i størrelsesorden tilpasset total-innvandringen, ikke nettoinnvandringen.

En andel av innvandrerne genererer utvilsomt raskt mer inntekter og arbeidskraft enn hva de har kostet, men forestillingen om at siste tiårs innvandring totalt sett har vært lønnsom, er nå grundig tilbakevist i de land som har trosset rasismeanklagene og utført seriøse beregninger (som Norge og Danmark):

Samt at det nok ikke blir lønnsomt med tiden heller (2. 3. generasjon osv.):

I tillegg medfører også en andel av «utvandringen» direkte kostnader, f.eks. fly og politieskorte ved tvangs-hjemsendelser, økonomiske bidrag for overtalelse til hjem-flytting, osv.

 

Kriminalitet, diverse generelle innskrenkninger av friheter tidligere tatt for gitt,
(via bl.a. ytrings- og annen lovgivning, reise-restriksjoner, våpen-restriksjoner, masse-overvåkning)
..splittelse blant de hjemmehørende etnisiteter,
(noen ganger så alvorlig som totalt og permanent kontakt-brudd mellom nære familiemedlemmer)
..er eksempler på konsekvenser av de siste tiårs innvandring 
som demonstrerer store kostnader også utover de økonomiske.

 

3) Uærlig å beregne kun «1. og 2. generasjon» til innvandrerbefolkningen

For en ærlig beskrivelse av det som faktisk ER et lands ikke-innfødte befolkningsandel

..og det ER relevant og HAR praktiske konsekvenser på mange områder, som f.eks. religiøse og andre kulturelle oppfatninger og praksiser (spesielt de som er i konflikt med de innfødtes), økonomiske konsekvenser, demografiske konsekvenser i seg selv for å nevne noe..

kommer naturligvis innvandrernes barn, deres barn osv. i mange generasjoner, i tillegg.

I Norge erkjenner man tross alt offisielt og altså i SSB, at også antallet barn av selve innvandrerne (såkalt 2. generasjon) er relevant og fører statistikk over det.

Faktisk har SSB presentert statistikk pr. 2013 også over 30 ulike kombinasjoner av norskfødte vs utlandsfødte foreldre OG besteforeldre (såkalt 3. generasjon), men dette blir sjelden nevnt.

Det vil si, enn så lenge. For også i Norge er den offisielle debatten styrt av en medie-, kultur-, NGO- og politiker-elite, som bare så lenge de ser seg nødt, aksepterer 2. generasjon medregnet i debatten. «Er man født i Norge, så er man Nordmann!» ..sier og skriver de gjerne.
(..men av mystiske årsaker, blir innvandrerne aldri Samer, eller Kvener.. alltid Nordmenn…(!)

Mao. presses det på for å ignorere «2. generasjon» –gruppen mest mulig, for ikke å snakke om 3. og senere generasjoner, slik som man langt på vei har oppnådd i Absurdistan (Sverige).

SSB har forlengst demonstrert villighet til glidende begrep- og definisjons-bruk, for eksempel i rapporten ‘Når ordene teller‘ fra 2001:

Hva får kriminalsjefen ved Oslo politidistrikt til å uttale med beklagelse i stemmen at han gjør den «tabbe» å bruke Statistisk sentralbyrås innvandrerdefinisjon? Og hvorfor står betegnelsen 2. generasjonsinnvandrer grelt plassert under kategorien «bør ikke brukes» på NRK Østlandssendingens svarteliste?

 

Snirklete grenseoppganger i forhold til en stadig strengere politisk korrekthet – eller sender betegnelsene vi bruker negative signaler til gruppen vi ønsker å omtale?

 

Vi har sett at flere av betegnelsene på innvandringsområdet er verdiladet
og gir ulike konnotasjoner og assosiasjoner i forhold til ulike grupper av
brukere. Det er derfor viktig å vurdere betegnelsene løpende, og forsøke å finne ord som ikke virker støtende, men samtidig gir et godt og presist uttrykk for den gruppen vi ønsker å omtale.

 

Disse spørsmålene og flere, vil melde seg i økende grad ettersom det flerkulturelle samfunnet får økt utbredelse. Da vil det også stilles nye krav til de betegnelser som skal brukes i beskrivelsen av det.

 

Statistisk sentralbyrås utfordring består i å kombinere hensynet til at hyppige endringer kan ha uheldige konsekvenser for statistikken og forståelsen av den, og samtidig vise respekt og lydhørhet overfor berørte gruppers egen og kanskje skiftende oppfatning av betegnelsenes innhold og virkning.

Men enhver med en smule fornuft i behold forstår, at hvor man er født, slett ikke har noen innvirkning på hvilken etnisitet man har i seg selv. Heller ikke hvor foreldre, besteforeldre, eller tidligere for-mødre og -fedre er født.
(Barn av f.eks. par i diplomat- militær- firma-tjeneste, født under utenlandsopphold, burde klargjøre dette for de fleste.)

 

4) Uærlig å regne «Innvandringsbakgrunn» kun hvis ALLE foreldre og besteforeldre er utenlandsfødte

SSB – og resten av det «offisielle Norge» – kan se ut til å fronte en oppfatning av ‘Innvandrerbakgrunn’, kun for personer som har utenlandsfødte begge foreldre og alle 4 besteforeldre.

Tatt i betraktning de mange «krumspring» som er gjort overfor folket (velgerne) i årenes løp, for å tilsløre skala og konsekvenser av «multikulturalisme-religionen», er det dessverre nærliggende å mistenke at dette er nok et bevisst «triks».

Utsnitt av SSB illustrasjon

***

ektenyheter