I 2016 hadde både NRK og Dagbladet nyheter hvor det ble slått opp at kvinner jobber gratis henholdsvis ut året og ut uka fra den respektive datoen de ble trykket. Dette begrunnes ut fra at kvinner statistisk sett tjener mindre enn menn totalt sett, men vris på en uærlig måte til at det ikke er lik lønn for likt arbeid i Norge.

Oppslag fra nyhet hos NRK 

Oppslag fra nyhet i Dagbladet

Både fagbevegelse og politikere etterplaprer disse falske nyhetene (i linkene over og f.eks her og her), selv om det ble slått fast i 2008 av Likelønnskommisjonen, en norsk offentlig utredning at det ER lik lønn for likt arbeid i Norge. Dette står svart på hvitt i seksjon 13.3 i rapporten (kan lastes ned direkte her):

13.3 Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet

I § 5 i Lov om likestilling mellom kjønnene heter det at «Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.» De statistiske analysene av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som vi presenterte i kapittel 4, tyder på at det første alternativet i lovens påbud i stor grad er oppfylt. I dag er det liten eller ingen lønnsforskjell mellom kvinner og menn som har samme stilling hos samme arbeidsgiver.

Lønnsforskjellene kan derimot lett forklares fra at det f.eks er flere kvinner i lavere lønte jobber i offentlig sektor og flere kvinner som jobber deltid. De bunner altså i kvinners egne valg. I Norge i 2017 er også begge regjeringspartienes ledere kvinner, regjeringens ene støtteparti Venstre ledes av en kvinne, samt at LO og NHO begge ledes av kvinner. Det gir altså lite mening å snakke om noe “glasstak” som er en annen vanlig konspirasjonsteori om hvor lønnsforskjellene kommer fra.

Faktisk tar kvinner langt mer ut fra velferdsstaten enn hva de betaler inn i skatter i følge den siste Brochmannutredningen om innvandring og velferdsstat:

Over hele livsløpet tar samtlige grupper i tabellen over ut mer enn de betaler inn, så bærekraft i velferdsstaten slik den fungerer idag er matematisk umulig. Den eneste gruppen som er analysert til å gå i pluss er norskfødte menn etter fylte 25 år. Norskfødte kvinner og innvandrere av begge kjønn fra landgruppe R3 (omtrent synonymt med “ikke-vestlige innvandrere” går kraftig i minus uansett om man regner fra fødsel eller fra fylte 25 år. 

Jon Hustad har også skrevet om disse temaene, se f.eks her, her og her. Hvem som tar mest ut av velferdsstaten manifesterer seg også i de respektive gruppers stemmegivning, kvinner og ikke-vestlige innvandrere stemmer kraftig til venstre, se f.eks herher og her.

Tross disse massive pengeoverføringene får ikke norske kvinner 2.1 barn i snitt, noe som er nødvendig for å opprettholde den norske befolkningen og arbeidsstyrken.

Som et svar på dette problemet nevnes ofte masseinnvandring, men innvandrere fra en rekke land utenfor vesten betaler langt mindre skatt enn nordmenn. De har også en langt lavere arbeidsdeltakelse og utgjør et netto tap på 4.1 millioner kroner pr person.

Figur 8.6 fra rapporten til det første Brochmannutvalget over ulike gruppers arbeidsdeltakelse.

I realiteten er altså velferdstaten en gigantisk pengeoverføring fra norskfødte menn til kvinner og ikke-vestlige innvandrere. Den bidrar også til å bytte ut befolkningen via subsidiert masseinnvandring og subsidiert barneoppdragelse for innvandrerne.

 

 

ektenyheter