Til sammen mottar disse menneskene omtrent en milliard i norske trygdeytelser.

At utlendinger som bor og jobber i Norge har rett på norske trygdeytelser, er ingen hemmelighet. Men av disse 70.000 er det 20.000 som aldri har vært registrert bosatt i Norge.

– Det kan være flere grunner til at en person mottar ytelser fra Nav uten å ha vært bosatt i Norge. Noen eksempler kan være arbeidere på korttidsopphold, grensependlere eller offshoreansatte på norske plattformer eller skip. Disse jobber eller har jobbet i Norge og opparbeidet seg rettigheter til en gitt ytelse, men har aldri hatt fast bopel i landet, forklarer SSB-forsker Anne Berit Dalgard som står bak rapporten, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

For denne gruppa er det alderspensjon som står for det største beløpet på 313 millioner. Deretter finner vi barnetrygd, sykepenger, og dagpenger. Til sammen mottar disse 20.000 menneskene omtrent en milliard i norske trygdeytelser.

De to største gruppene som mottar norske trygdeordninger i utlandet er derimot ikke de som aldri har bodd her. Det er innvandrere som har flyttet ut (35 prosent) og nordmenn uten innvandrerbakgrunn som har bosatt seg i utlandet (35 prosent).

Les mer hos Fri Fagbevegelse

ektenyheter