Advokatfirma har sendt inn klage på fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.

– Det hjelper ikke hva du sier eller hvilke vitner du fører. Uansett stiller du med en tapt sak. Mine kolleger og jeg opplever ikke at fylkesnemda foretar en reell overprøving av barnevernets vedtak, sier advokat Marie Sølverud til Dagbladet.

1. juli sendte Advokatfirmaet Sølverud en klage på fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold til Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold er en av tolv fylkesnemnder i landet som legalitetskontrollerer og klagebehandler barnevernets vedtak om akuttplasseringer eller omsorgsovertakelser av barn.

Advokatene mener fylkesnemnda i Buskerud og Vestfolds håndtering av barnevernssaker er til fare for rettssikkerheten for de berørte familiene, og lister opp en rekke punkter i sin klage:

  • Advokatkontoret hevder at de til stadighet opplever at de ikke får lov til å dokumentere avgjørende bevis for nemnda og at de ofte blir avbrutt av nemndsleder.
  • Advokatene har flere ganger opplevd at nemndsleder nekter dem å føre enkelte vitner.
  • De opplever svært sjelden at fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold oppnevner sakkyndig, og påpeker at det er uheldig at man bare bruker barnevernets sakkyndige.
  • Advokatene opplever at enkelte nemndsledere har en arrogant holdning, og at de kutter bevisføring uten rimelig grunn.

Advokatfirmaet viser også til statistikk de har innhentet fra Sentralenheten for fylkesnemndene, som viser i hvor stor grad fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold gir barnevernet medhold.

Av 140 vedtak om å frata foreldre omsorgen for barn i 2013, ga fylkesnemnda barnevernet medhold i 87,1 prosent av sakene.

Av 130 vedtak om omsorgsovertakelse i 2014, ga fylkesnemnda barnevernet medhold i 92,8 prosent.

Av 90 vedtak om omsorgsovertakelse i 2015, ga fylkesnemnda barnevernet medhold i 85,4 prosent.

Ved klagebahandling av 76 vedtak om akuttplassering av barn utenfor hjemmet i 2013, ga fylkesnemnda barnevernet medhold i 91,1 prosent av sakene.

Tilsvarende tall for 2014 og 2015, viser en medholdsprosent på henholdsvis 92 prosent og 83,2 prosent. I begge disse åra var det 56 akuttvedtak til klagebehandling i nemnda.

«Vi opplever at det er nesten umulig å vinne fram i nemnda, men at nemndas vedtak ofte omgjøres av tingretten når vi begjærer rettslig overprøving», heter det i klagen fra advokatkontoret.

– Vi har aldri opplevd å få medhold i fylkesnemnda i Buskerud og Vesthold. Det gjelder meg og mine kolleger som har prosedert der, sier advokat Sølverud.

Les mer i Dagbladet

ektenyheter