Foto: Wikimedia Commons / Bwag

I høringsnotat om endringen av utlendingsloven åpner myndighetene for å snu migranter på grensen

Sverige planlegger å deportere 80 000 migranter. Erna er bekymret for at Sverige ikke vil takle dette, og at landets asylsystem vil kollapse, og føre til at strømmer av migranter vil treffe Norge.

«Det er et force majeure-forslag, som vi vil ha i tilfelle det hele bryter sammen, at strømmen bare kommer, og alle ender i Norge, fordi vi ligger øverst og ytterst i Europa. Norge er jo sluttpunktet, ikke sant», siger Erna Solberg i et intervju med Berlingske.

Høringsnotatet ligger her, og delen Erna snakker om er beskrevet som sådan:

5.4.2 Endring av utlendingsloven § 32

Departementet vil foreslå et nytt annet ledd i utlendingsloven § 32. Dette vil gi hjemmel
til å beslutte at ankomst fra nordisk naboland kan være et selvstendig grunnlag for å
nekte realitetsbehandling av søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 28 og i
disse tilfellene å gi politiet beslutningskompetanse

Departementet ser behov for en regel som gjør det mulig å håndtere eventuelle store
tilstrømninger av migranter over grensen fra våre nordiske naboland. I tilfeller der det
er utfordrende for norske myndigheter å håndtere tilstrømningen på en forsvarlig måte,
foreslås det en bestemmelse som gir departementet hjemmel til å beslutte at ankomst
direkte fra et nordisk naboland er et selvstendig grunnlag for å nekte
realitetsbehandling av søknad om beskyttelse (asyl). En beslutning om å nekte
realitetsbehandling vil gi grunnlag for bortvisning etter utlendingsloven § 17.
Departementet anser det som klart at bortvisning til et nordisk naboland, ikke vil komme i konflikt med våre internasjonale forpliktelser.

For å kunne sørge for en mest mulig effektiv håndtering foreslås det videre at departementet i tillegg kan beslutte at politiet gis myndighet til å beslutte at en søknad ikke skal realitetsbehandles. Dette er relevant for eksempel der hvor indre Schengen grensekontroll er gjeninnført. En slik beslutning vil etter departementets syn kunne gjøres av polititjenestemann på grensen, og vil ikke være et vedtak som kan påklages. Det vil etter departementets syn være svært sjeldent at en person som har tilhold i et av våre nordiske naboland vil ha et beskyttelsesbehov. Dersom tvilstilfeller skulle oppstå vil saken kunne overføres til UDI for vurdering.

Departementet foreslår derfor et nytt annet ledd i § 32.

«Departementet kan beslutte at søknader om oppholdstillatelse etter § 28 skal nektes realitetsbehandlet dersom søkeren ankommer direkte fra et nordisk naboland. Myndighet til å nekte realitetsbehandling av en asylsøknad kan i slike tilfeller overføres til polititjenestemann.» Som en konsekvens av dette forslaget foreslås videre en tilføyelse i det som blir et nytt fjerde ledd, slik at det nye annet ledd også omfattes.

Kort sagt betyr dette å snu migranter på grensen med makt om nødvendig, og vil dermed bryte med Geneve-konvesjonen og Schengen-avtalen slik den står i dag.

ektenyheter