Spillemidlene til Norsk Tipping støtter idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål i hele Norge, men en ny undersøkelse viser at det egentlig ikke er så mye penger som går til de frivillige organisasjonene likevel.

Noen medier har begynt å stille spørsmål angående Norsk Tipping. Blant annet av Dagens Næringsliv for å engasjere unge bloggere til å reklamere for Lotto-trekning og av Riksrevisjonen for drif og ressursbruk hvor kostnadene er for høye.

Norsk Tippings historie

Helt siden Norsk Tipping som er et heleid statlig akjeselskap ble stiftet i 1947 (da det kun var fotball folk kunne spille på), har formålet vært at overskuddet skal gå til idrett, kultur og andre gode samfunnsformål som er helt avhengige av denne støtten. Dette er også et av hovedargumentene for at Norge skal ha monopol på pengespill. Det er Kulturdepartementet som fastslår selskapets spilleregler og andel av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster.

Av de 26 911 millioner kroner Norsk Tipping omsatte for i 2014 gikk kun 6 726 millione kroner (16%) til idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål. 20 184,1 millioner kroner gikk i premieandeler (75%).

Norsk Tippings drifkostnaderkostnader

Andre driftskostander inkluderer 345,7 millioner kroner for lønns- og personalkostander i tillegg til 204 millioner kroner for avskrivninger og nedskrivinger. I tillegg ble 1 235 millioner kroner brukt på ‘andre driftskostnader’, som inkluderer:

Drift av anlegg og maskiner 342 090
Telekommunikasjon 41 446
Reklame 291 245
Samarbeidsavtaler, profilering og informasjon 137 186
Trykksaker og rekvisita 46 019
Konsulentbistand og honorarer 30 780

– Tall oppgitt i millioner kroner. Kilde: Norsk Tippings resultatregnskap 2014.

Norsk Tipping sammenliknet med andre land i Europa

Norsk Tipping forsvarer driftsbruken sin med at det er kun i Finland at det statlige spilleselskapet drives billgere enn i Norge. Det andre europeiske landene har en litt annen fordeling av omsetningen sin:

  • Portugal og Irland er de mest sjenerøse landene og begge to gir bort 31% av deres lotteriomsetning til veldedig arbeid og utbetaler 55% som premieandel.
  • Storbritannia gir bort 25% til veldedighet og utbetaler 54% som premieandel og er nummer fem på listen som sammenlikner 13 land i Europa.

Norsk Tipping er likevel det mest sjenerøse landet i Europa sammenlagt og gir bort til sammen 91% av inntektene sine. Målet deres er å kutte 100 millioner kroner i kostandeder frem til 2020.

 

(Artikkel av anonym innsender)

ektenyheter