Til tross for at Norge fortsatt er et rikt land med høy BNP pr capita er det mye som lover dårlig for fremtiden.

Oljefondet er allerede lovet bort i pensjonsforpliktelser, statens inntekter begynner å falle, mens utgiftene øker. Den siste tids verdiøkning av oljefondet er i stor grad pga fallende kronekurs.  En amerikansk dollar er blitt 40% dyrere siden sommeren 2014. Norske lønninger er redusert med 28% relativt til dollar.

Allerede nå begynner pensjonsforpliktelser å bli problematiske og 2016 kan være det første år staten tar penger ut av oljefondet istedenfor å sette inn.

NAV, helse og utdanning er de største utgiftspostene på budsjettet. Kutt i større poster, populært kjent som «velferdsstaten» vil høyst sannsynligvis tvinge seg frem, da oljeprisen vil forbli lav pga skifergass, nye oljefelter og renere energikilder.

Ingeniører har dokumentert et vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen på 2600 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent to statsbudsjett.

Staten har også en betydelig gjeld, 471 mrd kroner. Kommunal gjeld er stor og økende. Dette belaster kommunenes økonomi hardt, hele 12 mrd skattekroner går til renteutgifter.

Det fremheves også at Norge jukser med arbeidsledighetstallene ved å kategorisere en stor gruppe som førtidspensjonerte eller uføre. Dette er ikke vanlig praksis i de fleste andre land, selv om norske politikere gjerne sammenligner tallene direkte.

Nei, Norge er ikke verdens rikeste land

ektenyheter