Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Vestre Viken Helseforetak har for første gang klaget inn en saksbehandler i barnevernet til Fylkesmannen, og bedt om granskning.

 

Saksbehandleren har feilinformert og fremsatt udokumenterte påstander i saken, både i faktaforhold i vurderingen av moren, mener de to ansatte ved Drammen Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) som har ført klagen i pennen. BUP er en del av BUPA. Klagen er datert 14. november.

 

– Det bekymrer BUP at vi gjentatte ganger har erfart at saksbehandler har ytret «faglige»/«psykiatriske» vurderinger og konklusjoner som ikke samsvarer med vurderinger fra spesialisthelsetjenesten, og som saksbehandler ikke kan anses å ha faglig kompetanse eller grunnlag for. BUP har, både i telefonsamtaler og i møter med saksbehandler og vedkommendes teamleder, tatt opp sin bekymring, uten at det har ført fram. Det har således vært en klar faglig uenighet mellom BUP og barnevernet i denne saken. BUP har en bekymring for at barnevernets saksbehandling og vurderinger har vært selektive og tendensiøse, skriver de videre, og legger til at det er ekstra bekymringsfullt når saksbehandling og vurderinger har vært selektive og tendensiøse, skriver de videre, og legger til at det er ekstra bekymringsfullt når saksbehandling og vurderinger i neste omgang har dannet grunnlag for å fremme sak om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda.
I klagen bemerker BUP at de vurderer det slik at saksbehandleren har opptrådt konfliktdrivende overfor mor og barn, «hvor fokus på barnets behov og barnets beste i barnets aktuelle omsorgssituasjon ikke kan ses å ha vært førende for vedkommendes beslutninger og handlinger.».

 

Les mer i Drammens Tidende.

ektenyheter