Hvem bygde landet? Særlig fra politisk hold er det ofte blitt hevdet at Norge lenge var et fattig land i Europas utkant.

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik hevdet for eksempel under hundreårsjubileet for Norges selvstendighet i 2005:

«I 1905 var vi et av verdens fattigste land. I dag tilhører vi verdens rikeste elite».

Arbeiderpartiet har hevdet at det var arbeiderpartiregjeringene med statsminister Einar Gerhardsen i spissen som i tiårene etter andre verdenskrig løftet Norge ut av fattigdommen.

Påstanden er imøtegått fra borgerlig hold, som har hevdet at det først var med oljeinntektene at Norge ble rikt.

I dag kan vi slå fast at begge tar feil. OECD har nemlig laget brukbare beregninger for de fleste lands økonomiske vekst siden 1500-tallet.

Ikke fattig på 1800-tallet
Norge var ikke et fattig land på 1800-tallet dersom vi sammenligner med datidens eller dagens fattige land. Norge lå antagelig bare 25 prosent under gjennomsnittet i Vest-Europa, men samtidig godt over nivået i Øst- og Sør-Europa.

I 1870 var Storbritannia klart rikest. I gjennomsnitt hadde hver brite litt over dobbelt så høy inntekt som hver nordmann.

Selv om mange nordmenn den gang livnærte seg på sild og poteter, hadde de fleste en levestandard godt over eksistensminimum.

I 1870 var Norge på nivå med de rikeste landene i dagens Afrika, for eksempel Ghana. Norge kan vanskelig hevdes å ha vært et lutfattig land.

Men målt ut fra dagens velstandsnivå var Norge et fattig land i første halvdel av 1800-tallet. Den årlige verdiskapningen var nesten 25 ganger så høy i 2001 som i 1820.

Norge var et lavkostnadsland
Selv om vi ikke var fattige, var Norge ikke rikt nok til å bære høye lønnskostnader. Dette kom til å bli et konkurransefortrinn da en økonomisk globaliseringsbølge skjøt fart rundt 1850.

Norge opplevde rask økonomisk vekst i andre halvdel av 1800-tallet, en vekst som i stor grad ble drevet av eksport.

Klarte ikke omstilling
Norge ble raskt en av verdens største skipsfartsnasjoner, men fikk på slutten av århundret problemer fordi rederne ikke lyktes med overgangen fra seilskip til dampskip.

Les hele artikkelen på E24.no.

ektenyheter