Hvor kommer denne antagelsen om antall annonser/telefoner
per prostituert fra? Vista har ikke gjennomført noen systematisk kartlegging av
annonseringsadferd i miljøet, slik Fafo har gjort ved tidligere kartlegginger,
men baserer seg på et lite antall intervjuer og på en vurdering av hva de synes
er rimelig. Denne opplevelsen av hva som
er rimelig tallfester de til 1,5 for 2013, og 1 for 2008.
Les mer.

ektenyheter