Handlingsplanen mot radikalisering er en ny omdreining på denne spiralen. Planen tar sikte på å oppdage radikalisering tidlig slik at man kan sette inn tiltak for å stanse eller snu uakseptable politiske holdninger. Den skal iverksettes omtrent overalt hvor mennesker ferdes: I skolen, arbeidslivet, barnevernet, politiet, NAV, helsetjenesten, på religiøse møteplasser og i hjemmet. Det viktigste arbeidsredskapet er en storstilt mobilisering av fagfolk og folk flest som skal kartlegge tegn til «bekymring». Slik bekymring skal håndteres på ulike plan, med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som øverste instans.
Les mer.

ektenyheter